Hòn Soi Mang Ngoài

Giá 5,000,000,000 VNÐ

Diện tích 2 ha

Địa chỉ: Hòn Soi Mang Ngoài - Ngọc Vừng - Vân Đồn

02/27/2019